Αιμοληψια
Η αιμοληψία είναι η διαδικασία λήψης αίματος για εξετάσεις και αναλύσεις, με αποτελεσμα
τη συλλογή δεδομένων για την κατάσταση της υγείας του εξεταζόμενου